Title

Perancangan Model Evaluasi Diri Dosen

Type of Publication
Journal Article
Citation
Tutik A, Sari S. A and Prabowo H. (2006). Perancangan Model Evaluasi Diri Dosen. The Winners, 7 (2), 114-127
ISSN
1412-1212
Author(s)
  • Agustina Tutik

  • Synthia Atas Sari, S.I.P., M.Si.

    Synthia Atas Sari, S.I.P., M.Si.

  • Hartiwi Prabowo, S.E., M.M.

    Hartiwi Prabowo, S.E., M.M.